Privacy statement

Verwerking persoonsgegevens:

 • Door middel van ondertekening van dit formulier verleen je toestemming aan Ease Travel Clinic & Health Support BV tot het gebruik van jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren en je indien nodig van een of meer vaccinaties of van tabletten te voorzien en je in kennis te stellen van het verlopen van de beschermingsperiode van de betreffende vaccinatie(s).
 • Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen voor de bescherming van je persoonsgegevens, en deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij dit noodzakelijk is in jouw belang of om een wettelijke verplichting na te komen..
 • Wij zullen je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen, anders dan aan dienstverleners in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden, of met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien wij voor de verwerking van je persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij een verwerkersovereenkomst aangaan met deze derde partij ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Je persoonsgegevens zullen door ons niet langer worden bewaard dan gedurende de door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) wettelijk voorgeschreven termijn van 15 jaar, tenzij met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, of dat je op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegekende rechten wenst uit te oefenen, waaronder tenminste begrepen maar niet beperkt tot het recht op rectificatie en overdracht van gegevens, kun je contact opnemen via ease@mumc.nl
 • Wij zijn tevens verplicht om je te wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Processing personal data:

 • By signing this form you consent to Ease Travel Clinic & Health Support BV using your personal data as part of our service. We collect and process your personal data in order to advise you as accurately as possible and, if necessary, provide you with vaccinations or tablets as well as inform you about the protection period of the vaccination(s).
 • We will take appropriate precautions to protect your personal data. We will not use this data for any other purposes than those described above, unless deemed necessary for your benefit or because of legal obligations.
 • We will not provide your personal data to third parties other than service providers in the context of the performance of our activities, or with your written consent. If we use the services of third parties for the processing of your personal data, we will enter into a processing agreement with this third party according to the General Data Protection Ordinance (AVG).
 • Your personal data will not be stored by us for longer than the statutory period of 15 years prescribed by the Medical Treatment Contracts Act (WBGO), unless with your explicit written consent.
 • If you have any questions about the processing of your personal data, or if you wish to exercise rights granted on the basis of the General Data Protection Ordinance (AVG), including but not limited to the right to the rectification and transfer of data, please contact us via ease@mumc.nl
 • We are also obliged to draw your attention to the possibility of submitting a complaint with regard to the processing of your personal data to the Personal Data Authority.