Disclaimer

Ons reis- en vaccinatieadvies is gebaseerd op de gegevens zoals door jou ingevuld op de diverse intake formulieren. Op basis van deze door jou verstrekte informatie adviseren wij je naar beste weten en kunnen. De door jou benodigde vaccinaties zijn conform de geldende richtlijnen van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en het LCR. Wij geven echter geen enkele garantie dienaangaande en accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit dit advies, behoudens voor schade welke op basis van de wet niet kan worden uitgesloten.

Our travel and vaccination advice is based on the information you entered on the various intake forms. On the basis of the information provided by you, we will advise you to the best of our knowledge and ability. The vaccinations you need are in accordance with the applicable guidelines of the Centre for Infectious Disease Control of the RIVM and the LCR. However, we do not give any guarantee in this respect and do not accept liability for any damage resulting from this advice, except for damage which cannot be excluded on the basis of the law.